PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TỔNG QUAN

Việt Nam là 1 trong 10 nước trên thế giới chịu tác động nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, thiên tai liên tiếp xảy ra và người nông dân là đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất khi mất mùa diễn ra thường xuyên, tỷ lệ nghèo dưới chuẩn còn cao. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giống cây trồng, chúng tôi xác định công ty muốn phát triển bền vững cần kết hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan để từ đó đóng góp chung cho sự phát triển của cộng đồng.

Phát triển bền vững không phải là vấn đề mới tại Việt Nam nhưng việc thực thi và đưa vấn đề này lồng ghép trong chiến lược phát triển còn được ít doanh nghiệp áp dụng. Apollo Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng và đặt phát triển bền vững làm yếu tố trọng tâm trong chiến lược kinh doanh.

 Chúng tôi tin rằng, điều đó sẽ góp phần làm tăng thêm giá trị và tạo nên những thành công tiếp theo của Công ty. Báo cáo phát triển bền vững của Apollo Việt Nam được thực hiện căn cứ trên Bộ tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI) và hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững của IFC nhằm đề cập đầy đủ tác động của mô hình phát triển bền vững, đó là gắn kết tăng trưởng Kinh tế - Xã hội - Môi trường và gắn kết các bên hữu quan.

Tại Apollo Việt Nam, chúng tôi xác định phát triển bền vững là trách nhiệm không chỉ của Ban Lãnh đạo mà cần sự chung tay của tất cả thành viên trong Apollo Việt Nam.

Vấn đề phát triển bền vững được thực hiện xuyên suốt toàn Công ty từ cấp Hội đồng quản trị đến Ban điều hành và phòng ban chức năng của Công ty, cụ thể như sau:

 CẤP ĐỘ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
 Hội đồng quản trị  Ban hành chiến lược phát triển bền vững triển khai trong toàn công ty.
 Ban điều hành  Triển khai vấn đề phát triển bền vững trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp thông qua xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng phòng/Ban chức năng.
 Phòng ban  Triển khai theo các hoạt động hướng đến phát triển bền vững theo kế hoạch và chỉ tiêu xây dựng từ đầu năm.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
       Tổng quan