SẢN PHẨM
GIỐNG RAU QUẢ


Bí xanh lai Fuji 868SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón